Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING JOS VAN HAPPEN CONTAINERS B.V. 

Jos van Happen Containers B.V. te Mierlo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Contactgegevens 

Jos van Happen Containers B.V.
Industrieweg 18 – 5731 HR Mierlo
Tel. 0492-662430
www.josvanhappencontainers.nl
 

Verwerking persoonsgegevens 

Klantengegevens Wanneer u gebruikt maakt van onze diensten op factuur, verstrekt u uw persoonsgegevens aan ons, zoals vestigingsadres, telefoonnummer en e-mailadres. Uw klantgegevens worden opgeslagen in ons intern computersysteem. Uw e-mailadres wordt enkel gebruikt voor facturatie, en voor het doorgeven van wijzigingen zoals bijvoorbeeld tariefswijzigingen of wijzigingen in ledigingsdagen rolcontainers. Uw telefoonnummer kan gebruikt worden indien nodig om onze dienstverlening uit te voeren, bijvoorbeeld bij vragen over de plaatsing/afvoer van containers of betaalhistorie. Bestelgegevens webshop Wanneer u gebruik maakt van onze diensten via onze webshop op www.josvanhappencontainers.nl, wordt de bestelling afgerond door uw betaling via i-deal. In de bevestigingsemail die wij hiervan ontvangen staan het factuuradres, afleveradres, uw e-mailadres, (mobiel) telefoonnummer en de bankrekening waarmee de betaling is voltooid, vermeld. Deze gegevens heeft u zelf verstrekt bij uw webshopbestelling. Van deze gegevens kunnen wij uw telefoonnummer gebruiken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren, bijvoorbeeld bij vragen over de plaatsing of afvoer van containers. Het is niet mogelijk een account aan te maken bij onze webshop, uw klantgegevens worden niet in onze webshop opgeslagen. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Wij raden ouders en/of verzorgers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@josvanhappencontainers.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Wettelijke verplichting Jos van Happen Containers B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze boekhouding en/of belastingaangifte. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht onze gearchiveerde facturatie 7 jaar te bewaren. 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of op non-actief te laten zetten. Verwijderen uit ons intern computersysteem is na facturatie niet mogelijk. Dit omdat de digitale facturen altijd terug te vinden dienen te zijn. Wel is het mogelijk uw gegevens op non-actief te laten zetten. Dit gebeurt door ons systeem automatisch nadat u 2 jaar geen gebruik heeft gemaakt van onze diensten. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jos van Happen Containers B.V. U heeft ook recht op gegevensoverdraagbaarheid, dit houdt in dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, op non-actief stelling, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@josvanhappencontainers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone: strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen 4 weken op uw verzoek. 

Jos van Happen Containers B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Beveiliging persoonsgegevens 

Jos van Happen Containers B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Jos van Happen Containers B.V. maakt gebruik van een intern computersysteem, waar enkel kantoorpersoneel toegang tot heeft met een unieke inlognaam en wachtwoord. Zonder deze inloggegevens is het niet mogelijk het systeem te openen. Daarnaast zijn onze computers beveiligd met antivirus software die ge-update wordt wanneer nodig. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@josvanhappencontainers.nl 

Omgang met persoonsgegevens 

Naast de digitale beveiliging van uw persoonsgegevens, zorgen wij er ook in de praktijk voor dat uw gegevens niet zichtbaar zijn voor derden. Zo staan de computermonitoren van het kantoorpersoneel afgeschermd voor bezoekers aan de balie, en zorgen wij ervoor dat er geen klantgegevens zichtbaar zijn op de balie door bijvoorbeeld opdracht- of begeleidingsbonnen alleen persoonlijk aan de chauffeur te overhandigen. 

Bewaren persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden in ons intern computersysteem opgeslagen en bewaard. Wanneer er naar deze gegevens gefactureerd is, is het niet mogelijk de klantgegevens te wissen in het systeem. Dit in verband met het beschikbaar blijven van, dan wel het inzien van de verstuurde en/of betaalde facturen t.b.v. administratieve doeleinden/archief. Gearchiveerde, papieren facturatie blijft 7 jaar bewaard, achter slot en grendel. Om gegevens niet oneindig toegankelijk te houden in het systeem, worden uw klantgegevens op non-actief gezet wanneer u langer dan 2 jaar geen gebruik heeft gemaakt van onze dienstverlening. Dit houdt in dat u na die tijd niet meer voorkomt in ons klantenbestand, alleen de facturen blijven inzichtelijk. 

Cookies 

Jos van Happen Containers B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken via de website. 

Verstrekking persoonsgegevens aan derden 

Jos van Happen Containers B.V. verkoopt en deelt uw gegevens niet met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht doen dit op eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jos van Happen Containers B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.